اطلاعات تماس مربوط به آزمایشگاه ها به شرح زیر می باشد. لطفا در صورت بروز هر گونه مشکل درخواست خود را به کمک اطلاعات تماس جدول زیر پیگیری نمایید

ایمیل

نام مدیر مسئول

  نام آزمایشگاه

ردیف

labadmin@iust.ac.ir

دکتر سریانی

آزمایشگاه تحقیقاتی پردازش تصویر

1

labadmin@iust.ac.ir

دکتر اکبری

آزمایشگاه تحقیقاتی پردازش صدا و گفتار

2

labadmin@iust.ac.ir

دکتر جاهد مطلق

آزمایشگاه تحقیقاتی سیستمهای پیچیده (آشوب)

3

labadmin@iust.ac.ir

دکتر کبیری

آزمایشگاه تحقیقاتی اتوماسیون هوشمند

4

labadmin@iust.ac.ir

دکتر پارسا

آزمایشگاه تحقیقاتی پردازش موازی و همروند

5

labadmin@iust.ac.ir

دکتر کنگاوری

آزمایشگاه تحقیقاتی مدل های شناختی محاسبه ای

6

labadmin@iust.ac.ir

دکتر عبداللهی

آزمایشگاه رایانش اعتماد پذیر

7

labadmin@iust.ac.ir

دکتر رحمانی

دکتر مزینی

آزمایشگاه تحقیقاتی رایانش نرم و سیستمهای چند عامله

8

labadmin@iust.ac.ir

دکتر شریفی

آزمایشگاه تحقیقاتی سیستمهای توزیعی

9

labadmin@iust.ac.ir

دکتر فتحی

آزمایشگاه تحقیقاتی شبکه و پردزاش سریع

10

labadmin@iust.ac.ir

دکتر آنالویی

آزمایشگاه تحقیقاتی شبکه های کامپیوتری

11

labadmin@iust.ac.ir

دکتر برنگی

آزمایشگاه تحقیقاتی شبکه های بی سیم

12

labadmin@iust.ac.ir

دکتر پاطوقی

دکتر فاضلی

آزمایشگاه تحقیقاتی سامانه ها و معماریهای اتکاپذیر

13

labadmin@iust.ac.ir

دکتر ازهری

آزمایشگاه تحقیقاتی شبکه باند وسیع

14

labadmin@iust.ac.ir

دکتر مینایی

آزمایشگاه تحقیقاتی داده کاوی

15

labadmin@iust.ac.ir

دکتر خنجری

آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی داده

16

 

 همچنین برای تماس با پشتیبانی سیستم می توانید با آدرس مقابل مکاتبه نمایید: iustack_backup_team@gmail.com